نکات کلیدی در ارتباط با پسته

صد نکته کلیدی در رابطه با پسته

۱-بیشترین سطح زیر کشت پسته مربوط به کرمان است

۲-۹۰درصد رقم کشت شده(پایه)در امریکامربوط به رقم کرمان است

۳-بیشترین عملکرد در بین رقم ها مربوط به کله قوچی است

۴-شهرت یافتن رقم کله قوچی وافرایش سطح زیر کشت مربوط به تولید بالاش می باشد

۵-انتخاب پایه مهمترین مسئله در زمان احداث باغات پسته می باشد

۶-پایه کشت شده ورقم پیوندی باغات خراسان مربوط به کله قوچی است

۷-در ایران حدود ۹۰رقم پسته شناخته شده است

۸-۳۰رقم از۹۰رقم شناخته شده در خراسان وجود دارد

۹-رقم کله قوچی به علت زود گل بودن به سرمای بهاره حساس است

۱۰-رقم کله قوچی به کمبود موادغذایی وافت حساس می باشد.

۱۱در بین ارقام پسته رقم احمد اقایی بیشترین سال اوری را دارد

۱۲-درخت پسته ۱۲تا۲سال را باید هر۱۰-۱۲روز ابیاری نمود

۱۳درختان بارده راباید با برنامه بسته به زمان ونیاز ابیاری نمود

۱۴بهتر است درختان بارده را هریکماه سیراب کرد

۱۵بهتر است کود های الی(گاوی.مرغی و…)رابه صورت کاملا پوسیده وچالکود استفاده کرد

۱۶بهترین عمق چالکود در درختان پسته ۳۰تا۴۰سانت است

۱۷تاخیر در باز شدن جوانه ها .حالت جارویی شدن.ریز برگی مربوط به کمبود روی است

۱۸علائم بارز کمبود کلسیم قاشقی شده برگها در طول وتنک خوشه است

۱۹افتاب سوختگی وکاهش خندانی میوه مربوط به کمبودپتاس است

۲۰پتاس گیاه را به هرگونه تنش ابی.خشکی واسترسهای محیطی مقام می کند

۲۱بیشترین کمبود در درختان پسته مربوط به ازت است

۲۲زردی برگهای پیر وارغوانی شده حاشیه برگها وریزش برگها ومیوه ها از علائم کمبود ازت است

۲۳اغلب خاکهای خراسان بافت اهکی با پی اچ بالا می باشند

Ph24اغلب باغات خراسان به علت اهکی بودن خاکها وخشکسالی بین ۸تا۹بوده این یک خطر می باشد

۲۵قرمز شده شاخهای یکساله وریزش برگهاوخشک شده از علائم شوری است

۲۶استفاده بیش از حد یک عنصرباعث کاهش جذب عناصر دیگر در خاک می شود

۲۷بیشبود عنصرمنیزیم در خاک باعث عدم جذب اهن .پتاس وکلسیم می شود

۲۸یکی از اثرات مخرب  شوری تشنه بودن گیاه وکاهش حرکت مواد غذایی در خاک است

۲۹نمکهای محلول در خاک شامل.کلر.سدیم.بیکربناتها. سولفات ومنیزیم می باشد

۳۰جوانه های گل نر زودتر از ماده ها باز می شوندژ

۳۱جوانه های گل ماده نوک تیز درحالی که جوانه های نرپخ .کروی می باشند

۳۲تورم وتعدادجوانه های گل نر بیشتر از ماده هااست

۳۳زردشدن برگهای بالایی درخت وکم حالی مربوط به کمبود اهن است

۳۴کمبود مس در خاک باعث عصایی شدن سرشاخه ئها وتیره شده پوست میشود

۳۵از استفاده بر درز خاکهای شور باید خوداری کرد

۳۶عنصر بریکی از عناصر بوده که در افزایش عمر گرده ها مفید است

۳۷دادن اب زیاد وافزایش مدار ابیاری باعث شتشوی مواد غذایی د رخاک می شود

۳۸به دلیل کم ابی وطولانی بودن دور ابیاریشرایط جذب مواددر خاک فراهم نمی شود

۳۹پتاس نقش مهمی در مقاومت گیاه به شوری وافات دارد

۴۰تعداددرختان نر به ماده باید ۱به۹باشد

۴۱از علائم کمبود گرده (نر)پوکی وسقط جنین است

۴۲درختان پسته دوپایه بوده وگرده افشانی توسط باد صورت میگیرد

۴۳نوع هرس در درختان پسشته جامی وشلجمی است

۴۴بهترین خاک برای کشت دپسته خاکهای لومی دوبرمی باشد

۴۵درختان پسته برای تولید محصول خوب نیاز زیادی به کود دارند

۴۶به طور کلی نیاز پسته به ازت ۶۰۰گرم به ازای هر درخت در سال است

۴۷کودهای ازت.فسفر وپتاس راکودهای پایه می نامند

۴۸کودهای ازت.فسفر وپتاس به علت حرکت کم درخاک بایددر پاییزاستفاده شوند

۴۹کودهای ازت.فسفر وپتاس به علت حرکت کم باید نزدیک ریشه استفاده کرد

۵۰علائم کمبود پتاس رامی توان با محلولپاشی در۳نوبت رفع نمود

۵۱در خاکهای اهکی وقلیایی کمبود روی وکلسیم شایه تر است

۵۲روی وبرباعث تسریع در رشدلوله گرده وافزایش تلقیح وتشکیل میوه می شود

۵۳حساسترین زمان نیاز ابی پسته تیزماه می باشد

۵۴قبل از رسیدن کامل دادن کود سفید همراه با اب باعث خحندانی می شود

۴۵۵۵درصد گرده افشانی در پسته بین ساعت۹تا۱۱می باشد

۵۶در ۸۲موارد باددر زمانگرده افشانی از شرق می وزد

۵۷حدالاقل یک دانه گرده برای باروری باید به ماده برسد

۵۸بهترین فاصله برای انتقال گرده نر به ماده کمتر از بیست متر است

۵۹ماده ها در زمان باز شدن تا۳روز پذیرای گرده نر می باشند

۶۰گلدهی درختان نر ۷روز زودترازماده است

۶۱انتخاب ارقام نر وماده ای که گلدهی یکسان داشته باشنداز عوامل موفقیت می باشد

۶۲شرایط اب هوا.رقم.پایه.بافت خاک وشرایط تغذیه از مهمترین فاکتورهای تولید است

۶۳-عدم جریان هوا،باران وبادهای شدید وطوفانی مانع گرده افشانی می شوند

۶۴-در صورت عدم گرده افشانی گلها ریزش می کنند.ویا روی درخت مانده پوک می شوند

۶۵-هرس وتغذیه بهترین روش رای کنترل سال اوری می باشد

۶۶-هرس سالیانه برای تنظیم میزان بار به تناسب گیاه لازم است

۶۷-هرس به منظور حذف شاخهای الوده .افت زده وبیمارضروری است

۶۷-حذف نرکها .پاچوشها وتنه جوشها به افزایش میوه دهی کمک می کند

۶رقم بادامی به جهت مقاوم در برابر کم ابیاری وبیماری گموز جهت پایه توصیه می شود

۶۹-رقم بادامی زرند به بیماری عاملپوسیدگی ریشه مقاوم است

۷۰-شور.تلخه.مرغ(فریز)سلمه.قیاقاز جمله علفهای هرز باغات پسته است

۷۱-کشت نهال یا بذر نباید در داغ داب ویاروی شتهئ هاصورت گیرد

۷۱-کشت مستقیم بذر بهتر است از نهال

۷۲-در صورت کشت خزانه ای_نهال)مدت زمان نباید بیش از ۱۲روز باشد

۷۳-برای پیوند سربرداری سال دوم انجام شود

۷۴-فاصله مناسب بین ردیفا۶بین پشتها۴باشد

۷۵-پیوند لوله ای وشکمی(T) برای پسته رواج دارد

۷۶-پیوند لوله ای نسبت به بقیه ارجیت دارد

۷۷-بعد از عمل پیوند زنی ابیاری منظم وحذف پاچوشها ضروری است

۷۸-در انتخاب پیوندک ازکارشناسان باغبانی مشاوره بگیرید

۷۹-افت پسیل مهمترین افت درختان پسته است

۸۰-ایامی دانیدپسیل زمستان به صورت حشره کامل سپری می کند

۸۱-ایا می دانیدپسیل زمستان را در زیر پوستکها.شکاف ودرز تنه هاپای درخت زیر خاک می گذران

۸۲-ایا می دانیدشخم زمستان .یخ اب کمک موثری به کاهش افت می نماید

۸۳-ایامی دانیدپسیل همزمان با گرم شدن هوا دربهار فعال وتخم ریزی می کند

۸۴ایا می دانید پسیل با سم کنترل سخت می شود

۸۵از مبارزه تلفیقی وبیولوژی در کنترل ۱۰۰درصدپسیل اطلاع درید

۸۶ایا میدانیدزمان حساس به خسارت پسیلاوائل شروع مغز بستن است که باعث پوکی ونیم مغز شدن می شود

۸۷ایا می دانید ریزش جوانه های سال اینده ازخسارت پسیل است

۸۸درخاکهای شنی رسی با بافت سبک بیشترین تولید صورت می گیرد

۸۹ایامی دانیدنحمل پسته به شوریتا۸۰۰۰دسی زیمنس برمی باشد

۹۰ایا می دانیددرشوری بیشاز۱۱هزار نباید پسته کشت کرد

۹۴۱دراسفندماه زمان متورم شدن جوانهامحلولپاشی موثراست

۹۲درخت پسته بیشترین نیاز به پتاس در زمان پرشدن دانه دارد

۹۳ایا می دانید در خاکهای شور باپی اچ بالاجذب عناصر غذایی کمتر می شود

۹۴بهترین روش مبارزه با سوسک سرشاخه خوار مبارزه مکانیکی است

۹۵پسیل به شیره خشک وزنجره به شیره تر معروف است

۹۶بهترین زمان برداشت زمانی است که ۶۰تا۷۰درصدپوست میوه قرمز شود

۹۷باری کاهش پی اچ خاک گوگردوکودهای با گرایش اسیدی توصیه می شود

۹۸بهترین راه افزایش مواد الی وسبک کردن خاک کودحیوانی است

۹۹در مواقع سم پاشی یا محلولپاشی از اب شور استفاده نگردد

۱۰۰بیشرین عامل ریزش وپوکی دانه ها دمربوط به تغذیه است

۱۰۱در پسته رشد ریشه حدود ۲ال۳برابرسرشاخه هاست

۱۰۲دراسفندماه مقدار۲۰۰کیلوکودسفید جهت ساندویچ یا استارتر داده شود

۱۰۳یکی از راهای انتقال نماتد نهال الوده ادوات وکشاورز است

۱۰۴برای تشخیص اهکی یاگچی بودن خاک کافی است مقداری اب باطری ماشین روی خاک ریخته اگر جوش اورد اهک وگرنه گچ است

۱۰۵درمناطقی که با اب شور ابیاری می شوند از اسید بوریک استفاده نشود

۱۰۶درختان پسته در ۳سالگی بالغ می شوند پس قبل از بالغ شدن پیوند نزنید

۱۲۰۷عارضه لکه پوست استخوانی که به صورت سیاه شدن پوست می باشد با محلولپاشی کلسیم برطرف می شوند

۱۰۸یکی از راهای اصلاح خاکهای شور وقلیا خارج ساختن املاح از ناحیه ریشه است

۱۰۹مهمترین ارقام پسته ایران کله قوچی.اوحدی .اکبری.بادامی واحمد اقایی می باشد

۱۲۱۲۰شخم باغها در زمستان ویخ اب به کاهش جمعیت افات کمک می کند

۱۱۱هرس بهتر است بعد ازریزش برگها در زمان خواب گیاه انجام شود

۱۲۱۲هرس فرم در پسته تا قبل از باردهی ضروری است

۱۱۳بهترین راه برای اصلاح خاکهای قلیایی اضافه کردن سولفات کلسیم یا گچ است

۱۱۴ایا میدانیددرختان نر تا هفت روز گلدهی می کنند

ایا می دانید درختان ماده تا ۳روزتوان دریافت گرده نر رادارند

ایا می دانیدگلدهی درختان نر ۷روز زودتر از ماده هااتفاق می افتد

ایامی دانید دما.رطوبت وباد۳عامل مهم درزمان گرده افشانی هستند

میوه پسته از نظر گیاهشناسی در ردیف میوه های شفت قراردارد

در جنس پسته ۱۱گونه و۹۰ رقم وجود دارد

مرحله نونهالی در پسته ۵سال طول می کشد

اولین قدم در احداث باغات پسته مطالعه دقیق شرایط اب وهوایی است

نیاز سرمایی درختان پسته ۶۰۰ساعت دمای زیر ۷درجه می باشد

رقم گله قوچی ۱۲۰۰ساعت نیاز سرمایی دارد

رقم اکبری دمای ۱۰۰۰ساعت نیاز دارد

بهترین مناطق  برای کشت پسته مناطق با ارتفاع ۹۰۰تا۲۰۰۰متر از سطح دریا است

تحمل درختان به گرما تا+۴۰درجه و-۲۰درجه می باشد

مهم ترین ارقام پسته ایران به ترتیب.اوحدی .کله قوچی اکبری.احمداقایی

ممتاز.بادامی زرند.سفیدنوق.خنجری دامغان.قزوینی.لب ماتیکی می باشد.

 

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.