مرداد, ۱۳۹۵

 

نشریه پژمردگی فوزاریومی خیار


نشریه بوته میری یا مرگ گیاهچه خیار


نشریه آنتراکنوز خیار


نشریه لکه زاویه ای برگ خیار


دانلود جزوه نماتد شناسی گیاهی