دی, ۱۳۹۶

 

کتاب مدیریت بقایای کلش گندم در تناوب با چغندرقند

          دانلود کتاب


کتاب کودهای مورد استفاده در تولید خیار گلخانه ای و موارد مصرف آنها

        دانلود کتاب


کتاب کاهش ضایعات انواع نان در مرحله مصرف ( راهنمای مصرف کنندگان )

        دانلود کتاب


دانلود کتاب مکانیزاسیون سیب زمینی

        دانلود کتاب


کتاب کاشت داشت و برداشت مکانیزه پنبه

      دانلود کتاب